K.V.K.K. Bilgilendirme

KVKK SÖZLEŞMESİ VE AYDINLATMA METNI

AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz; Karadağlar Grup Otom.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. (“KDGPAR” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması Karadağlar Grup önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Karadağlar Grup gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Karadağlar Grup bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

1-)Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri Sorumlusu, Ankara Ticaret Sicili nezdinde 304944 sicil numarası ile kayıtlı, 0507071277700025 Mersis numaralı, şirket merkezi Saray Mah. Adnan Menderes Blv. No:105/A Kahramankazan / Ankara adresinde bulunan Karadağlar Grup Otom.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. ’ dir.

 

2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,

-Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

-Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,
-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Müşterilerimize önerilmesi,

-Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

-Şirketimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

-İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,

-Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

-Müşteri memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi,

-Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

-Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

-Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde; kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,

-Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

-Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

-Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

-İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

-Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

-Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

-Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, roadshow, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi,

 

-Ürünlerin satışı ve pazarlanması,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,

-Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması,

-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

-Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 

3) Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla topluyoruz?

Doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler.
Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirketimiz Genel Müdürlüğü, çağrı merkezi, ŞİRKET ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, https://www.kdgpar.com ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

4) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla;Karadağlar Grup ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, yetkili satıcılarımızla, lojistik firmalarıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, bilişim teknolojileri desteği güvenlik firmaları, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

5) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Karadağlar Grup tarafından; Karadağlar Grup’ a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, diğer iş ortaklarımız kanalıyla veya yetkili satıcılarımız ve servislerimizden, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Risk Merkezi gibi resmi kurumlardan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden, Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirket’imiz Genel Müdürlüğü, yetkili satıcılarımız, yetkili servislerimiz, çağrı merkezi, kurum internet siteleri, web sitemizi ziyaretiniz ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve Karadağlar Grup’ un faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

6)Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

KVKK’nın 13. maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi, order@kdgpar.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile Saray Mah. Adnan Menderes Blv. No:105/A Kahramankazan / Ankara adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Talebinize ilişkin başvuru formuna https://www.kdgpar.com adresimizden ulaşabilirsiniz.